Zarządzenie Nr BZPE.00501.370.2016.KL z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu p.n. ,,Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój

ZARZĄDZENIE NR BZPE.00501.370.2016.KL
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu p.n. ,,Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni miejskiej" ubiegającego się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w ramach konkursu nr PO IS.2.5/3/2016.