Zarządzenie Nr IK. 00501.298.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 
Zarządzenie Nr IK. 00501.298.2016

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 9 czerwca 2016 r.w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.  
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zarządzam, co następuje:  

§ 1  
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :   „BUDOWA OŚWIETLEŃ DROGOWYCH Z OPRAWAMI LED NA TERENIE GMINY MOSINA"   zwaną dalej komisją.

§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.      Wojciecha Górnego,
2.      Hannę Woźnikiewicz,
3.      Agnieszkę Grabarczyk,
4.      Agnieszkę Kasprzyk,
5.      Magdalenę Rembalską. 

§ 3
Spośród członków komisji powołuję Wojciecha Górnego jako przewodniczącego komisji.  

§ 4
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.  

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.