Zarządzenie Nr IK. 00501.357.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 
Zarządzenie Nr IK. 00501.357.2016
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 listopada 2016 r.w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków. 
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zarządzam, co następuje:  

§ 1  
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :   „Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Mosina oraz jednostek organizacyjnych"  zwaną dalej komisją.

§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.      Julię Olejniczak - Kowalską,
2.      Justynę Kaczmarczyk,
3.      Konrada Gawrona,
4.      Agnieszkę Kasprzyk,
5.      Magdalenę Rembalską.  

§ 3
Spośród członków komisji powołuję Julię Olejniczak - Kowalską jako przewodniczącego komisji.  

§ 4
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.  

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.