Zarządzenie nr FB.00501.8.2017.EW z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie powołania składu zespołu konsultacyjnego

Zarządzenie nr FB.00501.8.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 stycznia 2017 r.  
w sprawie powołania składu zespołu konsultacyjnego    

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579, z 2017 r., poz. 1948) oraz § 11 ust. 1 Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 958, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112), zarządzam, co następuję:  

§1.  
Powołuję zespół konsultacyjny do oceny projektów złożonych w ramach otwartych konkursów projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2017r., w składzie:  
1) przedstawiciele Burmistrza Gminy Mosina:       
- Przemysław Mieloch,                                                                                        
- Ewelina Waligórska,       
- Waldemar Demuth;  
2) przedstawiciel organizacji pozarządowych: Dorota Lisiak- przedstawiciel Grupy Inicjatywnej Baranówko.  

§2.  

Zespół konsultacyjny wykonuje zadania, wskazane w Uchwale nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.  

§3.    

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      

Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś