Zarządzenie nr FB.00501.9.2017.EW z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na te

Zarządzenie nr FB.00501.9.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 stycznia 2017 r.  
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2017 roku. 

 Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579, z 2017 r., poz. 1948) oraz § 12 Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 958, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112), zarządzam, co następuje:  

§ 1  

1. Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2017 r. 
2. Środki finansowe w wysokości 251 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na rok 2017.  

§ 2  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                              


Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś

Załącznik
do Zarządzenia nr FB.00501.9.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 stycznia 2017 r.
 
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota dotacji- wnioskowana
1. Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka Sekcja piłki siatkowej 24 000,00
2. Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka Sekcja tańca i aerobiku 8 500,00
3. Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka XIV Turniej Formacji Tanecznych Mosina 2017 8 000,00
  4. Uczniowski Klub Sportowy Fighters Mosina Realizacja całorocznego szkolenia, treningów i udziału w zawodach sportowych Teakwondo Olimpijskiego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mosina 6 000,00
5. Uczniowski Klub Sportowy KROTOWSKI Szkolenie i organizacja zajęć z piłki siatkowej dziewcząt i chłopców 4 000,00
6. Uczniowski Klub Sportowy KROTOWSKI Szkolenie uczniów z lekkiej atletyki- rzut oszczepem i pchniecie kulą 4 000,00
7. Klub Sportowy 1920 Mosina   Realizacja całorocznego szkolenie piłkarskiego oraz udziału w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN i PZPN- dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki jedenastoosobowej 97 000,00
8. Uczniowski Klub Sportowy Kotwica Rogalinek Upowszechnienie kultury fizycznej i  sportu z zakresu piłki siatkowej 6 500,00
9. Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA Realizacja szkolenie piłkarskiego dla dzieci i młodzieży  oraz ich udział w rozgrywkach ligowych WZPN 37 500,00
10. Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA   Realizacja szkolenie piłkarskiego oraz ich udział w rozgrywkach ligowych WZPN i PZPN- dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki nożnej 5 osobowej 25 000,00
11. Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA Realizacja szkolenia Karate i udział w zawodach współzawodnictwa sportowego 5 000,00
12. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „DYNAMIC" Wsparcie działań z zakresy upowszechnienia kultury fizycznej  i sportu 3 500,00
13. Uczniowski Klub Sportowy MUSZKIETER   Prowadzenie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży 5 000,00
14. Wojskowy Klub Sportowy GRUNWALD Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej Teakwondo Olimpijskie 2 000,00
15. Akademia Judo w Poznaniu Przez Judo do Olimpijczyka- szkolenie z judo dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mosina 3 000,00
16. Stowarzyszenie MOSIŃSKI SPORT MOSIŃSKIE GRAND PRIX 5*10*15 12 000,00
  RAZEM 251 000,00