ZARZĄDZENIE NR 00501.325.2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 00501.325.2016
BURMISTRZA GMINY MOSINA
 z dnia 18 sierpnia 2016 r.  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2016                      

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz §13 ust. 2 uchwały  Nr XXV/184/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zarządzam, co następuje:  
§ 1.    

 Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 349.137,32 zł, tj. do kwoty 109.695.624,83 zł  - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 

§ 2.  

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 349.137,32 zł, tj. do kwoty 109.722.611,95 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 

 § 3.  

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami  - zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 4.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

          U z a s a d n i e n i e  

1.     Dochody:
-       Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 236.199,32 zł, w tym: §  226.422,32 zł dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone w zakresie  wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - pismo z dnia 12.07.2016 r. Nr FB-I.3111.118.2016.2, §  9.777,00 zł dotacja celowa na zadania własne związane z realizacją zadań wynikających z rządowego programu wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna +" - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 sierpnia 2016 r. Nr FB-I.3.3111.217.2016.7. 
 -       Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 112.938,00 zł, w tym: §  204,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2016 r. Nr FB-I.3111.193.2016.8, §  20.000,00 zł dotacja celowa na zadania własne przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. Nr FB-I.3111.199.2016.5, §  2.734,00 zł dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2016 r. Nr FB-I.3111.206.2016.5, §  90.000,00 zł dotacja celowa na zadania własne - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych wprowadzona na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 sierpnia 2016 r. Nr FB-I.3111.209.2016.8.  Łączne zwiększenie dochodów wynosi 349.137,32 zł.  

2.     Wydatki:
-       Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 236.199,32 zł, w tym: §  226.422,32 zł wydatki z tytułu dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone w zakresie  wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - pismo z dnia 12.07.2016 r. Nr FB-I.3111.118.2016.2, §  9.777,00 zł wydatki z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania własne związane z realizacją zadań wynikających z rządowego programu wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna +" - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 sierpnia 2016 r. Nr FB-I.3.3111.217.2016.7.   -       Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 112.938,00 zł, w tym: §  204,00 zł wydatki na zadania zlecone związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2016 r. Nr FB-I.3111.193.2016.8, §  20.000,00 zł wydatki realizowane z dotacji celowej na zadania własne  - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. Nr FB-I.3111.199.2016.5, §  2.734,00 zł dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2016 r. Nr FB-I.3111.206.2016.5, §  90.000,00 zł dotacja celowa na zadania własne - wydatki związane z dofinansowaniem wypłat zasiłków stałych - pismo Wojewody Wielkopolskiego  z dnia 1 sierpnia 2016 r. Nr FB-I.3111.209.2016.8. 
 Łączne zwiększenie wydatków wynosi 349.137,32 zł.  

Ponadto po analizie wydatków wykonanych, dokonuje się przeniesień w planie celem zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załacznik nr 3
załacznik nr 4