ZARZĄDZENIE NR 00501.361.2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 00501.361.2016
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 28 listopada 2016 r.  
 w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2016                      

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz §13 ust. 2 uchwały  Nr XXV/184/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zarządzam, co następuje:  

§ 1.    
Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 192.252,00 zł, tj. do kwoty 116.453.095,54 zł  - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.  

§ 2.  
Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 192.252,00 zł, tj. do kwoty 116.480.082,66 zł oraz przeniesień w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.  

§ 3.  
Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami  - zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 4.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

           U z a s a d n i e n i e  
1.     Dochody:  
-  Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 192.252,00 zł, w tym: §  213.044,00 zł. - zmniejszenie planu dochodów na zadania zlecone w rozdziałach 85212 i 85213 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań - na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia  14 listopada 2016 r. Nr FB-I.3111.363.2016.4, §  20.792,00 zł zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 listopada 2016 r. Nr FB-I.3111.322.2016.2.  
Łączne zmniejszenie dochodów wynosi  192.252,00 zł.  
2.     Wydatki:  
-       Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 192.252,00 zł, w tym:   §  213.044,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków na zadania zlecone w rozdziałach 85212 i 85213 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań - na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2016 r. Nr FB-I.3111.363.2016.4, §  20.792,00 zł zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 listopada 2016 r. Nr FB-I.3111.322.2016.2.  
Łączne zmniejszenie wydatków wynosi  192.252,00 zł.   

ząłacznik nr 1
załacznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4