ZARZĄDZENIE NR 00501.331.2016 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 00501.331.2016
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 14 września 2016 r.  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2016                      

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz §13 ust. 2 uchwały  Nr XXV/184/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zarządzam, co następuje:  

§ 1.    
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.016.789,18 zł, tj. do kwoty 114.712.414,01 zł  - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.  

§ 2.  
Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.016.789,18 zł, tj. do kwoty 114.739.401,13 zł oraz przeniesień w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.  

§ 3. 
 Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami  - zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 4. 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

         U z a s a d n i e n i e  
1.     Dochody:
-       Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 469,98 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 sierpnia 2016 r. Nr FB-I.3111.118.2016.6.  
-       Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 5.000.406,20 zł, w tym: §  406,20 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 września 2016 r. Nr FB-I.3111.228.2016.6, §  5.000.000,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa  w wychowaniu dzieci - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia  7 września 2016 r. Nr FB-I.3111.247.2016.7.  
-       Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 15.913,00 - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna" - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 września 2016 r. Nr FB-I.3111.245.2016.7.  
 Łączne zwiększenie dochodów wynosi  5.016.789,18 zł.  
2.     Wydatki:
-       Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 469,98 zł - wydatki realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 sierpnia 2016 r. Nr FB-I.3111.118.2016.6.  
-       Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 5.000.406,20 zł, w tym: §  406,20 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone - wydatki na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 września 2016 r. Nr FB-I.3111.228.2016.6, §  5.000.000,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na realizację wydatków, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 września 2016 r. Nr FB-I.3111.247.2016.7,
-       Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 15.913,00 - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna" - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 września 2016 r. Nr FB-I.3111.245.2016.7.  
Łączne zwiększenie wydatków wynosi  5.016.789,18 zł. 

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4