ZARZĄDZENIE NR 00501.369.2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 00501.369.2016
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 12 grudnia 2016 r.  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2016                      

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz §13 ust. 2 uchwały  Nr XXV/184/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zarządzam, co następuje:  

§ 1.    
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.167.480,00 zł, tj. do kwoty 118.620.575,54 zł  - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.  

§ 2.  
Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.167.480,00 zł, tj. do kwoty 118.647.562,66 zł oraz przeniesień w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.  

§ 3.  
Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami  - zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 4.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

            U z a s a d n i e n i e  

1.     Dochody:  
-       Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 2.167.480,00 zł, w tym: §  1.507.480,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci  - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 grudnia 2016 r. Nr FB-I.3111.395.2016.8, §  660.000,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na realizację zadań z tytułu realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 grudnia 2016 r. Nr FB-I.3111.394.2016.8. 
Łączne zwiększenie dochodów wynosi  2.167.480,00 zł.  

2.     Wydatki:  
-       Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 2.167.480,00 zł, w tym: §  1.507.480,00 zł wydatki realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 grudnia 2016 r. Nr FB-I.3111.395.2016.8, §  660.000,00 zł wydatki realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie  pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 grudnia 2016 r. Nr FB-I.3111.394.2016.8.  Łączne zwiększenie wydatków wynosi  2.167.480,00 zł. 

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 4