ZARZĄDZENIE NR 00501.352.2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 00501.352.2016
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 10 listopada 2016 r.  
w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2017              

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i 1579) oraz art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)     Burmistrz Gminy Mosina przedkłada:  

§ 1.
Projekt uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej w Mosinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.  

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.