ZARZĄDZENIE NR 00501.351.2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2017 – 2022

ZARZĄDZENIE NR 00501.351.2016
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 10 listopada 2016 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina  na lata 2017 - 2022                

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i 1579) oraz art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)   Burmistrz Gminy Mosina przedstawia:  

§ 1.
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2017 - 2022, w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia. 

 § 2.
Projekt chwały o której mowa w §1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Mosinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.  

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.