ZARZĄDZENIE NR 00501.347.2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 00501.347.2016
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 25 października 2016 r.  
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2016                      

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:    

§ 1.  
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 99.101,39 zł, tj. do kwoty 116.083.354,54 zł  - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.  

§ 2.  
 Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 99.101,39 zł, tj. do kwoty 116.110.341,66 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.  

§ 3. 
 Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami  - zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 4.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

          U z a s a d n i e n i e  
1.     Dochody:
-       Dział Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 99.101,39 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2016 r. Nr FB-I.3111.333.2016.8. Dotacja przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za II okres płatniczy 2016 r.
Łączne zwiększenie dochodów wynosi 99.101,39 zł.  
2.     Wydatki:
-       Dział Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 99.101,39 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2016 r. Nr FB-I.3111.333.2016.8. Dotacja przeznaczona jest na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za II okres płatniczy 2016 r. 
Łączne zwiększenie wydatków wynosi  99.101,39 zł.

załącznik nr 1
załącznik nr 2

załacznik nr 4