Zarządzenie nr FB.00501.10.2017.EW z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonego na realizację zadań

Zarządzenie  nr FB.00501.10.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 stycznia 2017 r. 
 w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych w 2017 roku.  

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i 1948), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1984, 2260 i 1948) oraz Uchwały Nr XL/396/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1. Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w następujących zakresach: 1)     pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny,
2)     kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, 3)     edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
4)     wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych,
5)     upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i turystyki,
6)     ochrony przeciwpożarowej,
7)     bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.  

2. Środki finansowe w wysokości 143 350,00 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2017 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                        


Burmistrz Gminy Mosina
jerzy Ryś


Załącznik
do Zarządzenia nr FB.00501.10.2017.EW

Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 stycznia 2017 r.
 

§ 1.

Podział środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny: 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego Całoroczna pomoc żywnościowa 24 000,00
 

§ 2.

 Podział środków na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. Antoniego Jerzaka Koncerty orkiestry dla mieszkańców Gminy Mosina 12 000,00
2. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Wielkopolska - nasza kultura , nasza tradycja, nasze miejsce na ziemi 2 500,00
3. Mosińskie Towarzystwo Gitarowe Organizacja XI Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą 10 000,00
4. Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Karnawałowa impreza integracyjna 500,00
5. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów JEDNOŚĆ Spacery po muzeum 1 720,00
6. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów JEDNOŚĆ Wędrówki szlakami: Mazurka Dąbrowskiego w Wielkopolsce i zwiedzanie zabytkowych kościołów drewnianych Wielkopolski 1 500,00
7. Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego Kultura integruje 5 000,00
8. Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe Mosińska Akademia Seniora 2017 9 600,00
9. Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii Spotkanie chóralne w Mosinie   2 000,00
10. Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii Przygotowanie muzyki i śpiewu chóralnego, edukacja muzyczna młodzieży 10 000,00
11. Stowarzyszenie AMBITIO Kulturalny antykwariat- projekt upowszechniający dziedzictwo narodowe i gminne wśród młodzieży 4 000,00
RAZEM 58 820,00
   

§ 3.

Podział środków na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Stowarzyszenie AMBITIO Poprzez wolontariat do wiedzy i kultury- propagowanie postaw społecznych wśród gimnazjalistów oraz uczniów szkół podstawowych 2 000,00
2. Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego Wymiana harcerska ze skautami z partnerskiego miasta Seelze 780,00
  RAZEM 2 780,00
 

§ 4.

Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Półkolonie zimowe w Czapurach 2 000,00
2. Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Zajęcia zimowe 2 500,00
3. Stowarzyszenie AMBITIO Zimowisko w  Daszewicach czyli jak mądrze i ciekawie spędzić ferie zimowe 2017 2 000,00
4. Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA Zimowisko UKS ORLIK MOSINA 2017 1 000,00
5. Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska Aktywne ferie 2 500,00
RAZEM 10 000,00
 

§ 5.  

Podział środków na realizację zadań z upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Otwarte Mistrzostwa Gminy Mosina w kolarstwie przełajowym- Wiórek 2017 9 000,00
2. PZ Wędkarski (Mosina Hobby) Zawody wędkarskie   1 500,00
3. Akademia Judo    VIII Santa Claus- Puchar Burmistrza Mosiny 2 000,00
4. Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA Spływ Kajakowy „Integracja 2017" 2 000,00
5. Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego IX Mosiński Rajd Rowerowy- Rowerem po Gminie Mosina 1 900,00
6. Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego XVIII edycja rajdu turystycznego: „Śladami historii Rzeczypospolitej Mosińskiej" 2 600,00
7. Stowarzyszenie AMBITIO   Szkółka i turnieje szachowe w Daszewicach 2 000,00
8. Automobilklub Wielkopolski   Samochodowe Rajdy Turystyczne 5 000,00
9. Polski Związek Wędkarski Mosina Miasto Organizacja konkursów, zawodów, turniejów i rozgrywek sportowych 2 000,00
10. Polski Związek Wędkarski Mosina Miasto Organizacja konkursu wędkarskiego: Młodzieżowe Mistrzostwa Gminy Mosina 2017 2 000,00
11. INVICTUS BJJ MOSINA Rozwój ruchowy poprzez sporty walki 5 000,00
12. Grupa Inicjatywna Baranówko Gibanie po kanale 1 250,00
13. Mosiński Klub Żeglarski Edukacja i promocja żeglarstwa na terenie Gminy Mosina   8 000,00
RAZEM 44 250,00
   

§ 6.

Podział środków na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Klub Sportowy Shootboxer Warsztaty samoobrony dla mieszkańców 3 500,00
   

§ 7.

W ogłoszonym konkursie ofert z zakresu ochrony przeciwpożarowej nie przyznano dotacji na realizację zadań publicznych w 2017 r.