Zarządzenie Nr FB.00501.375.2016 z dnia 20.12.2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie  Nr FB.00501.375.2016
Burmistrza  Gminy  Mosina
z dnia 20.12.2016  
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji  

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2016 poz.1047 z późn. zm. ) oraz § 27 ust.2 Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Gminy Mosina dla Urzędu Miejskiego w Mosinie zarządzam co następuje:    

§ 1.  

Przeprowadzenie  inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Mosinie przez komisję inwentaryzacyjną  w wyznaczonym w Zarządzeniu Burmistrza Gminy Mosina Nr FB.00501.93.2015 składzie osobowym:  
1) Julia Olejniczak-Kowalska - przewodnicząca komisji,
2) Agnieszka Fajfer- członek komisji,
3) Małgorzata Pietrzak-Doruch - członek komisji  
w terminie od dnia 28.12.2016r. do dnia 10.01.2017r.    

§ 2.  

Powołuje się dwa zespoły spisowe dla przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
1.     Zespół spisowy w składzie osobowym:
1)     Julia Olejniczak-Kowalska - przewodnicząca zespołu spisowego,
2)     Agnieszka Fajfer - członek zespołu spisowego,
3)     Małgorzata Pietrzak-Doruch - członek zespołu spisowego,
dla przeprowadzenia inwentaryzacji następujących składników majątkowych:
a)     środki trwałe i wyposażenie, z wyłączeniem sprzętu informatycznego,
 b)     środki pieniężne na rachunkach bankowych,
c)     należności i zobowiązania,
d)     środki trwałe w budowie,
e)     druki ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Mosinie według stanu na dzień 31 grudnia 2016r.
2.     Zespół spisowy w składzie osobowym:
1)     Bartosz Dmochowski - przewodniczący zespołu spisowego,
2)     Agnieszka Fajfer - członek zespołu spisowego,
3)     Małgorzata Pietrzak-Doruch - członek zespołu spisowego,
dla przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Mosinie według stanu na dzień 31  grudnia 2016r.  

§ 3.  

1.  Składniki majątkowe wymienione w § 2 ust.1 lit.a  należy spisać na arkuszach spisu z natury,  
2.  Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 2 ust.1 lit.b należy przeprowadzić w drodze weryfikacji salda i porównania z danymi z księgi oraz potwierdzeniem salda z bankiem,  
3. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 2 ust.1 lit.cnależy przeprowadzić w drodze  uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów lub weryfikacji sald kont księgowych,  
4.  Inwentaryzację składników majątku wymienionych w §2 ust.1 lit.d należy przeprowadzić przez porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych w drodze spisu z natury, jeżeli są dostępne oglądowi i spis ich jest możliwy; pozostałe składniki w drodze weryfikacji dokumentów z zapisami w księgach,  
5. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 2 ust.1 lit.e należy przeprowadzić w drodze  komisyjnego przeliczenia druków ścisłego zarachowania.  
6. Inwentaryzację składnikówmajątku wymienionych w § 2 ust.2 należy spisać na arkuszach spisu z natury.          

§ 4.  

Arkusze spisowe pobiorą przewodniczący zespołów spisowych z Referatu Finansowo - Budżetowego w terminie do dnia 28.12.2016r.  

§ 5.  

Zobowiązuję komisję do:
1)  Przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych.
2)  Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.
3)  Sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji.
4)  Przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do Referatu Finansowo- Budżetowego w terminie 5 dni po zakończeniu inwentaryzacji.     

 § 6.  

Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne, rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.  

§ 7.  

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi.  

§ 8.  

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.