ZARZĄDZENIE NR 00501.339.2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 00501.339.2016
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 12 października 2016 r.
 
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2016
 
 
                  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz §13 ust. 2 uchwały  Nr XXV/184/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 474,99 zł, tj. do kwoty 115.984.253,15 zł  - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
 
§ 2.
 
Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 474,99 zł, tj. do kwoty 116.011.240,27 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
 
§ 3.
 
Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami  - zgodnie z załącznikiem nr 4. 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
1.     Dochody:
-       Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 474,99 zł, w tym:
§  849,97 zł zmniejszenie planu dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 września 2016 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego       w Mosinie 3 października 2016 r.) Nr FB-I.3111.285.2016.2. Zmiana dotacji wynika z dostosowania środków do faktycznych potrzeb.
§  1.324,96 zł zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 października 2016 r. Nr FB-I.3111.266.2016.8. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
 
Łączne zwiększenie dochodów wynosi 474,99 zł.
 
2.     Wydatki:
-       Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 474,99 zł, w tym:
§  849,97 zł zmniejszenie wydatków wynikające ze zmniejszenia planu dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 września 2016 r.) data wpływu do Urzędu Miejskiego w Mosinie 3 października 2016 r.) Nr FB-I.3111.285.2016.2. Zmiana dotacji wynika z dostosowania środków do faktycznych potrzeb.
§  1.324,96 zł zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia planu dotacji celowej na zadania zlecone na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 października 2016 r. Nr FB-I.3111.266.2016.8. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
 
Łączne zwiększenie wydatków wynosi  474,99 zł.
 
            Ponadto po analizie wydatków wykonanych w poszczególnych działach oraz oszacowaniu potrzeb, dokonuje się przeniesień w planie wydatków w celu zapewnienia prawidłowości realizacji budżetu.


załącznik nr 1
załącznik nr 2
załacznik nr 4