Zarządzenie Nr OPS.00501.12.2017 z dnia 16 stycznia w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

Zarządzenie Nr OPS.00501.12.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 stycznia 2017r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie    

Na podstawie art. 10 ust. 13 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (Dz. U. poz. 1860) w związku z art. 20 ust. 3 i art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579, z 2017 r. poz. 60) zarządzam, co następuje:  

§ 1 

Upoważniam Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, Lidię Skupin - Wójtowską do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i odwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.  

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.