Zarządzenie Nr OP.00501.24.2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji do szkół i przedszkoli

ZARZĄDZENIE NR OP.00501.24.2017
BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)  oraz § 14 ust. 2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1942) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, na rok szkolny 2017/2018 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu oraz dyrektorom szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OP.00501.24.2017  Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27.02.2017 r.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.  
Lp. Czynności rekrutacyjne Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Od 01.03.2017 do 31.03.2017 do godz. 13:00 Od 13.04.2017 do 25.04.2017 do godz.13:00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do 04.04.2017 r. Do 27.04.2017 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.   Do 05.04.2017 r. do godz. 13:00 Do 28.04.2017 r do godz. 15:00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia Do 10.04.2017 r. do godz. 13:00 Do 09.05.2017 r. do godz. 15:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.   Do 12.04.2017 r. do godz. 13:00 Do 12.05.2017 r. do godz. 13:00
 
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OP.00501.24.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27.02.2017 r.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.  
Lp. Czynności rekrutacyjne Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.   Od 06.03.2017 do 24.03.2017 do godz. 13:00 Od 23.06.2017 do 30.06.2017 do godz.13:00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do 28.03.2017 r. Do 03.07.2017 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.   Do 30.03.2017 r. do godz. 13:00 04.07.2017 r do godz. 13:00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia Od 31.03.2017 r. do 06.04.2017 r. do godz. 13:00 Do 11.07.2017 r. do godz. 13:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.   Do 07.04.2017 r. do godz. 13:00 Do 12.07.2017 r. do godz. 13:00