Zarządzenie Nr IK. 00501.22.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 
Zarządzenie Nr IK. 00501.22.2017

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 10 lutego 2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.  
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zarządzam, co następuje:  
 
§ 1  
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :  

„Odbiór odpadów z terenów komunalnych"
 
zwaną dalej komisją.

§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.      Przemysława Mielocha,
2.      Dominikę Grząślewicz - Gabler,
3.      Agnieszkę Kasprzyk,
4.      Magdalenę Rembalską.  

§ 3
Spośród członków komisji powołuję Przemysława Mielocha jako przewodniczącego komisji.  

§ 4
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.  

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.