Zarządzenie nr OSIR.00501.35.2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr OSIR.00501.35.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie:  powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579, z 2017 r. poz. 1948) oraz § 15 ust.1 Uchwały nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zarządzam co następuje:
§1.
1. Powołuję komisję konkursową, której zadaniem jest:
a) badanie kompletności złożonych wniosków o przyznanie stypendium sportowego, wyróżnień lub nagród dla zawodników oraz wyróżnień lub nagród dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,
 
b) opiniowanie złożonych wniosków i przekazanie propozycji stypendiów sportowych, wyróżnień lub nagród dla zawodników oraz wyróżnień lub nagród dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
 
2. W skład komisji konkursowej wchodzą:
a) przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Mosinie - Anna Balcerek- Kałek,
b) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie - Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji -Waldemar Demuth,
c) trzech przedstawicieli Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie:
- Andrzej Raźny,
- Roman Kolankiewicz,
- Michał Kleiber.
§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś