Zarządzenie Nr BG. 00501.37.2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie

Zarządzenie Nr BG. 00501.37.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia  22 marca  2017 r.
 
 
w sprawie wprowadzenia  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mosinie stanowiący załącznik do Zarządzenia.
 
§ 2. Traci moc Zarządzenie  Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina Nr BG. 00501.312.2016 z dnia 11 lipca 2016r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie wraz z wszystkimi zmianami do tego zarządzenia.
 
§ 3. Akty prawne wydane na podstawie dotychczasowego Regulaminu Organizacyjnego zachowują moc obowiązującą.
 
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: