Zarządzenie Nr GG.00501.46.2017.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr GG.00501.46.2017.RS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm. ), a także w wykonaniu § 14 i w nawiązaniu do § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r., poz.1697)

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana będzie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia