Zarządzenie nr MK.00501.48.2017.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od opłat w strefie płatnego parkowania w Mosinie

Zarządzenie nr MK.00501.48.2017.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 kwietnia 2017 r.
 

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od opłat w strefie płatnego parkowania w Mosinie
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 466), na podstawie art. 13b ust. 3  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1440 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 pkt 3 załącznika nr 3 do Uchwały nr XLIII/445/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 stycznia 2017 roku, w sprawie ustalenia w Mosinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu ich pobierania

zarządzam, co następuje:  

§ 1. W związku z organizacją obchodów „Dni Mosiny 2017":
  1. W dniu 26 maja 2017 roku (piątek) nie będą pobierane opłaty za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Mosinie na parkingu głównym na Placu 20 Października.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś