Zarządzenie nr OP.00501.49.2017 w sprawie ogłoszenia konkursów na dyrektorów szkół.

ZARZĄDZENIE NR OP.00501.49.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24 kwietnia 2017 r.w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektora publicznego przedszkola oraz publicznych szkół podstawowych.  
Na podstawie art.30 ust.2.pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art.36a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016, poz. 1943) zarządzam co następuje:
 
§ 1. Ogłasza się konkursy na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół podstawowych zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.
§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
Burmistrz Gminy Mosina
 (-) Jerzy Ryś          

Załącznik do Zarządzenia nr OP.00501.49.2017
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 kwietnia 2017 r.

OGŁOSZENIE KONKURSU  
§ 1   Burmistrz Gminy Mosina ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów następujących publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół:
1) Przedszkola nr 2 „Wesołe Skrzaty" w Mosinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 1;
2) Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie, ul. Szkolna 1;
3) Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie, ul. Sowiniecka 75;
4) Szkoły Podstawowej „Pod Lipami" w Krosinku, ul. Wiejska 43;
5) Szkoły Podstawowej w Pecnej, ul. Szkolna 19.  
§ 2   Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, oraz:
a) ukończyła:
- studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne, a także kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub szkole, bądź ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub szkole,
b) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
d) uzyskała:
- w okresie pięciu lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, albo:
- w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora pozytywną ocenę dorobku zawodowego, bądź:
- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora (w przypadku nauczyciela akademickiego),
e) posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
f) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz.1379 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
g) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
i) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.);
2) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, Kuratorium Oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, bądź nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), spełniającym określone wyżej wymogi, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.  
§ 3   1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola lub publicznej szkoły;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo:
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.);
10) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
12) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
14) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły.
2. Kandydaci obowiązani są przedłożyć komisji konkursowej oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4, 5, 10 i 11 (w przypadku gdy w ofercie na stanowisko dyrektora przedłożono jedynie kopie poświadczone przez kandydata).
§ 4   1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora...." w Referacie Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Mosinie, ul. Dworcowa 3, pok. nr 4 lub 3, I piętro, w terminie do dnia 18 maja 2017 roku.
2. Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Burmistrza Gminy Mosina.
3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.