Zarządzenie nr FB.00501.50.2017.EW z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr FB.00501.50.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej    

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579, 1948 i z 2017 r., poz. 730), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817,  1948 i z 2017 r., poz. 60, 573) oraz §17 ust. 1 Uchwały XXII/152/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r. zarządzam, co następuję:  

§1.

Powołuję komisje konkursowe w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert realizowanych w oparciu o Roczny program współpracy, w następujących zakresach:  
1. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w składzie:
1) Przemysław Mieloch,      
2) Ewelina Waligórska,
3) Marek Dudek,
4) Waldemar Demuth;  
2. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży
w czasie wakacji letnich w składzie:
1) Przemysław Mieloch,                                                                          
2) Ewelina Waligórska,
3) Marek Dudek,
4) Waldemar Demuth;  
3. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w składzie:
1) Przemysław Mieloch,      
2) Ewelina Waligórska,
3) Marek Dudek,
4) Waldemar Demuth.  

§2.    

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      

Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś