Zarządzenie nr FB.00501.53.2017.EW z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonego na realizację zadań

Zarządzenie nr FB.00501.53.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 kwietnia 2017 r.  
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych w 2017 roku.  


Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, 1948 oraz z 2017 r., poz. 730), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r., poz. 60, 191 i 659) oraz Uchwały Nr XL/396/16 Rady Miejskiej
w Mosinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1. Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w następujących zakresach: 1)     edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
2)     wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich,
3)     ochrony przeciwpożarowej.
2. Środki finansowe w wysokości 23 200,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2017 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                  

Załącznik
do Zarządzenia nr FB.00501.53.2017.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 kwietnia 2017 r.  

§ 1.
Podział środków na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Stowarzyszenie AMBITIO „Moja mała, wielka Ojczyzna"- Rozwijanie postaw patriotycznych i tradycji regionalnych wśród dzieci i młodzieży 800,00
2. Stowarzyszenie KOSTKA Letnie Mega Planszówki   400,00
  RAZEM 1 200,00
 
 § 2.
Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Wakacyjne zajęcia 2 000,00
2. Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Piknik nad jeziorem 700,00
3. Stowarzyszenie AMBITIO Półkolonie językowe w Daszewicach „Ciekawe miejsca w Polsce i Europie" 2 200,00
4. Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Lato w mieście 2 000,00
5. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Wakacje z WIESTINEM we Wiórku 1 950,00
6. Grupa Inicjatywna Baranówko   Przystań wyobraźni- VI edycja 1 150,00
7. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Aktywny wypoczynek w Lubniewicach 5 500,00
8. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Obóz pod namiotami w Łukęcinie 4 500,00
RAZEM 20 000,00
           
§ 3.
Podział środków na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Ochotnicza Straż Pożarna
w Mosinie
Festyn „Bądź bezpieczny razem
z nami"
2 000,00
 
Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś