Zarządzenie Nr GG.00501.56.2017.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie: wyposażenie Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie w nieruchomość

Zarządzenie Nr GG.00501.56.2017.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie: wyposażenie Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie w nieruchomość

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 56 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z 2017 r. poz. 2260, poz. 820, poz. 624), a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XLIII/449/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyposażenie Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie w nieruchomość.

zarządzam, co następuje:
§ 1.

Wyposaża się w majątek Mosińską Bibliotekę Publiczną w Mosinie poprzez nieodpłatne przekazanie z gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 252/4 obręb Rogalinek o pow. 0,0622 ha zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księdze wieczystej nr PO1M/00029968/3.

§ 2.

Przeniesienie własności nastąpi w formie aktu notarialnego.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.