ZARZĄDZENIE NR OP.00501.61.2017 Burmistrza Gminy Mosina w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów.

ZARZĄDZENIE NR OP.00501.61.2017

Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 maja 2017r.

     
w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych oraz publicznego przedszkola.
    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 36a ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami) i art. 238 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz 60) zarządza się, co następuje:  
 § 1   Powołuje się komisje konkursowe dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych oraz publicznego przedszkola według treści załącznika nr 1 do zarządzenia.  
§ 2
  Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.  
 § 3   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      

Burmistrz Gminy Mosina
(-) Jerzy Ryś  

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OP.00501.61.2017
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 maja 2017r.  

1. Szkoła Podstawowa „Pod Lipami" w Krosinku, ul. Wiejska 43.
Miejsce prac komisji konkursowej: Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu, I piętro, ul. Dworcowa 3, Mosina.
Data i godzina rozpoczęcia pracy komisji konkursowej: 26.05.2017, godz. 9:00.
Skład komisji:
Anna Balcerek-Kałek - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji;
Julia Olejniczak-Kowalska - przedstawiciel organu prowadzącego;
Roman Kolankiewicz - przedstawiciel organu prowadzącego;
Agata Elbanowska - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
Izabela Liebert-Jędroszkowiak - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
Mirosława Synoradzka - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
Hanna Kowalska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
Barbara Ossowska-Kaczmarek - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
Marta Borkowska-Bereta - przedstawiciel Rady Rodziców;
Jakub Ewicz- przedstawiciel Rady Rodziców. 

2. Szkoła Podstawowa w Pecnej, ul. Szkolna 19.
Miejsce prac komisji konkursowej: Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu, I piętro, ul. Dworcowa 3, Mosina.
Data i godzina rozpoczęcia pracy komisji konkursowej: 26.05.2017, godz. 11:00.
Skład komisji:
Anna Balcerek-Kałek - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji;
Przemysław Mieloch - przedstawiciel organu prowadzącego;
Roman Kolankiewicz - przedstawiciel organu prowadzącego;
Agata Elbanowska - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
Izabela Liebert-Jędroszkowiak - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
Mirosława Synoradzka - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
Karolina Różycka - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
Natalia Wojciak - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
Dorota Kubiak - przedstawiciel Rady Rodziców;
Bogusława Masłowska - przedstawiciel Rady Rodziców;
Regina Burkiciak - przedstawiciel ZNP;
Krzysztof Wojciechowski - przedstawiciel NSZZ "Solidarność".

3.Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty" w Mosinie,  ul. Powstańców Wielkopolskich 1.
Miejsce prac komisji konkursowej: Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu, I piętro, ul. Dworcowa 3, Mosina.
Data i godzina rozpoczęcia pracy komisji konkursowej: 26.05.2017, godz. 13:00.
Skład komisji:
Anna Balcerek-Kałek - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji;
Lidia Baraniak - przedstawiciel organu prowadzącego;
Roman Kolankiewicz - przedstawiciel organu prowadzącego;
Agata Elbanowska - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
Izabela Liebert-Jędroszkowiak - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
Mirosława Synoradzka - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
Iwona Kołda - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
Barbara Leszczyńska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
Agnieszka Jędrzejewska - przedstawiciel Rady Rodziców;
Sylwia Janik - przedstawiciel Rady Rodziców.  

4.Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, ul. Szkolna 1.
Miejsce prac komisji konkursowej: Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu, I piętro, ul. Dworcowa 3, Mosina.
Data i godzina rozpoczęcia pracy komisji konkursowej: 29.05.2017, godz. 9:30.
Skład komisji:
Anna Balcerek-Kałek - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji;
Przemysław Mieloch - przedstawiciel organu prowadzącego;
Roman Kolankiewicz - przedstawiciel organu prowadzącego;
Agnieszka Duszyńska - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
Izabela Albrecht - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
Mirosława Synoradzka - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
Małgorzata Dudek- przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
Hanna Lemańska- przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
Karolina Czajka - przedstawiciel Rady Rodziców;
Piotr Kowalski (rez. Małgorzata Białas) - przedstawiciel Rady Rodziców;
Regina Burkiciak - przedstawiciel ZNP.  

5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie, ul. Sowiniecka 75.
Miejsce prac komisji konkursowej: Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu, I piętro, ul. Dworcowa 3, Mosina.
Data i godzina rozpoczęcia pracy komisji konkursowej: 29.05.2017, godz. 13:00.
Skład komisji: Julia Olejniczak-Kowalska- przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji;
Lidia Baraniak - przedstawiciel organu prowadzącego;
Roman Kolankiewicz - przedstawiciel organu prowadzącego;
Agnieszka Duszyńska - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
Izabela Albrecht - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
Mirosława Synoradzka - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
Dorota Gołąb - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
Małgorzata Śliwińska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
Izabela Labrzycka - przedstawiciel Rady Rodziców;
Marcin Zawartowski - przedstawiciel Rady Rodziców;
Elżbieta Wiszniewska - przedstawiciel ZNP;
Izabela Lorenz-Sikorska - przedstawiciel NSZZ "Solidarność".