Zarządzenie Nr ABI.00501.135.2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Mosinie

ZARZĄDZENIE NR ABI.00501.135.2015
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 22 czerwca 2015 r.
 
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Mosinie
 

Na podstawie art.36a ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochonie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz art.33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), zarządzam co następuje:
§ 1. Z dniem 22 czerwca 2015 r. funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Mosinie powierzam Panu Bartoszowi Dmochowskiemu.
§ 2. W zakresie czynności wynikających z pełnienia powierzonej funkcji i realizacji zdań związanych z ochroną danych osobowych Administrator Bezpieczeństwa Informacji podlega bezpośrednio Burmistrzowi Gminy Mosina.
§ 3. Do zakresu obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji należą:
1)   zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
a)   sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych w komórkach organizacyjnych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych ,
b)   nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182), oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
c)   zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych ,
2)   prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych , z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1, pkt 2-4a i 7 ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1182),
3)   nadzorowanie wydawania i anulowania upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
4)   nadzorowanie prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
5)   prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych ,
6)   nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych,
§ 4. Administrator Bezpieczeństwa Informacji ma prawo:
1)   wyznaczania, rekomendowania i egzekwowania wykonania zadań związanych z ochroną danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mosinie,
2)   wstępu do pomieszczeń, w których zlokalizowane są zbiory danych i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych z ustawą,
3)   żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego w przypadku naruszenia zasad ochrony danych osobowych,
4)   żądać okazania dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z problematyką kontroli,
5)   żądać udostępnienia do kontroli urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś