Zarządzenie Nr BG 00501.66.2017 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.66.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 26 maja  2017r.
 
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2016r. poz. 902 t. j.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. utrzymania mienia komunalnego w Referacie Mienia Komunalnego w Urzędzie Miejskim w Mosinie  w skład, której wchodzą:
 
1.    Julia Olejniczak-Kowalska  - Przewodnicząca Komisji;
2.    Joanna Pawlicka   - Członek Komisji;
3.    Agnieszka Fajfer   - Sekretarz Komisji
 
§ 2
Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 
§ 3
Komisja zakończy pracę do dnia 30 czerwca   2017r.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.