Zarządzenie nr OP.00501.71.2017 w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola.

ZARZĄDZENIE NR OP.00501.71.2017
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie:
zatwierdzenia konkursów na stanowiska
dyrektorów publicznych szkół oraz publicznego przedszkola.  
Na podstawie art.30 ust.2.pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, t.j.) oraz art.36a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, t.j.)   zarządzam co następuje:

§1. Zatwierdza się wyniki konkursów na stanowiska dyrektorów następujących samorządowych szkół i przedszkola: Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie, ul. Szkolna 1; Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie, ul. Sowiniecka 75; Szkoły Podstawowej „Pod Lipami" w Krosinku, ul. Wiejska 43; Szkoły Podstawowej w Pecnej, ul. Szkolna 19; Przedszkola nr 2 „Wesołe Skrzaty" w Mosinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 1,
w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.  
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.          


Załącznik do Zarządzenia nr OP.00501.71.2017
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 czerwca 2017 r.
Uzasadnienie: Analiza dokumentów złożonych przez wszystkich kandydatów wykazała, że spełnili oni wymagania formalne i w wyniku uchwał podjętych przez komisję konkursową zostali dopuszczeniu do konkursu na stanowisko dyrektora. Po wysłuchaniu koncepcji pracy na stanowisku dyrektora szkoły/przedszkola oraz po udzieleniu odpowiedzi na pytania członków komisji konkursowej, w wyniku przeprowadzonego w sposób tajny głosowania, komisja udzieliła akceptacji na stanowisko dyrektora niżej wymienionym kandydatom.
Lp. Szkoła/przedszkole Adres Data konkursu Wyniki konkursu/kandydat wyłoniony w konkursie
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie Mosina,
ul. Szkolna 1
29.05.2017 Ewa Agnieszka Szymańska
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie Mosina,
ul. Sowiniecka 75
29.05.2017 Alicja Trybus  
3. Szkoła Podstawowa „Pod Lipami" w Krosinku Krosinko,
ul Wiejska 43
26.05.2017 Bogumiła Woroch
4. Szkoła Podstawowa
w Pecnej
Pecna, ul Szkolna 19 26.05.2017 Małgorzata Sroczyńska
5. Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty"
w Mosinie
Mosina,
ul. Powstańców Wielkopolskich 1
26.05.2017 Anna Szuba