Zarządzenie Nr BG.00501.80.2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia zasad, procedury, sposobu weryfikacji oraz formy konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina

Zarządzenie  Nr BG.00501.80.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 czerwca 2017 r.

 
zmieniajace Zarządzenie w sprawie określenia zasad, procedury, sposobu weryfikacji oraz formy konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina wniosków składanych do projektu budżetu Gminy na  2018 rok.
 
 
Na podstawie Uchwały Nr XLVIII/557/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Mosina  w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina na 2018 r. oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.), w związku z § 1 ust. 1 Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
 
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr BG.00501.67.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad, procedury, sposobu weryfikacji oraz formy konsultacji 
z mieszkańcami Gminy Mosina wniosków składanych do projektu budżetu Gminy na  2018 rok § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2017 roku.".
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.