ZARĄDZENIE NR MK.00501.83.2017.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 czerwca 2017 r.w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy

ZARZĄDZENIE NR MK.00501.83.2017.AW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 czerwca 2017 r.  

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina będących w administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.   

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:  

§ 1.
Ustala się wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina będących w administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie wykazanych w Załączniku do zarządzenia.  

§ 2.
Traci moc Zarządzenie Nr GG.00501.624.2014.BT Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina, będących w administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie. 
 
§ 3.
Wykonanie powierza się Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.  

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina: Przemysław Mieloch