ZARZĄDZENIE nr OP.00501.84.2017 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE nr OP.00501.84.2017 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 29 czerwca 2017 r.

W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.    
Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935); art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 1379 z późn. zm.); oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013.393) zarządza się, co następuje:  
§ 1   Powołuje się Komisje Egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli. Skład komisji oraz terminy posiedzeń powołanych komisji stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.  
§ 2   Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.  
§ 3   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OP.00501.84.2017                 

I. Komisje powołane na dzień 10 lipca 2017 r. Miejsce posiedzenia komisji egzaminacyjnych: sala 13 Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2, ul. Dworcowa 3.
1. Godz. 9.00 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią  Natalię Andrzejewską - nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach.      

Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agnieszka Duszyńska
Dyrektor szkoły: Arkadiusz Jurek
Ekspert MEN: Grażyna Pogonowska
Ekspert MEN: Wiesława Skoczylas
Przedstawiciel ZNP: Małgorzata Miedziak  
 
2. Godz. 10.45 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Annę Mańkowską - nauczyciela wychowania przedszkolnego Przedszkola w Wiórku.

Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agnieszka Duszyńska
Dyrektor szkoły: Dominika Bąbała
Ekspert MEN: Grażyna Pogonowska
Ekspert MEN: Wiesława Skoczylas  
 
3. Godz. 12.00 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Marzenę Gracz-Gołojuch - nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej Zespołu Szkół w Krośnie.

Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agnieszka Duszyńska
Dyrektor szkoły: Grażyna Bartkowiak
Ekspert MEN: Grażyna Pogonowska
Ekspert MEN: Wiesława Skoczylas  
 
4. Godz. 13:15 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Pana Szymona Wichtowskiego - nauczyciela wychowania fizycznego Zespołu Szkół w Krośnie.

Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agnieszka Duszyńska
Dyrektor szkoły: Grażyna Bartkowiak
Ekspert MEN: Grażyna Pogonowska
Ekspert MEN: Wiesława Skoczylas

 II. Komisje powołane na dzień 11 lipca 2017 r.  Miejsce posiedzenia komisji egzaminacyjnych: sala 13 Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2, ul. Dworcowa 3.
 
1. Godz. 9.00 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Joannę Klińską - nauczyciela biblioteki w Zespole Szkół w Krośnie.     

Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agnieszka Duszyńska
Dyrektor szkoły: Grażyna Bartkowiak
Ekspert MEN: Julitta Włodarczyk
Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska  
 
2. Godz. 10.15 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Annę Olejnik - nauczyciela języka polskiego w Zespole Szkół w Rogalinie.

Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agnieszka Duszyńska
Dyrektor szkoły: Anna Bąk
Ekspert MEN: Julitta Włodarczyk
Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska  
 
3. Godz. 11:30 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią  Alicję Plenzler - nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie.

Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agnieszka Duszyńska
Dyrektor szkoły: Kamila Bilska
Ekspert MEN: Julitta Włodarczyk
Ekspert MEN: Lidia Kałwińska  
 
4. Godz. 12:45 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Marię Konieczną - nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Pecnej.

Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agnieszka Duszyńska
Dyrektor szkoły: Małgorzata Sroczyńska
Ekspert MEN: Julitta Włodarczyk
Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska