Zarządzenie Nr BG 00501.64.2017 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: wdrożenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie

Zarządzenie Nr BG 00501.64.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 26 maja 2017r.
 
w sprawie: wdrożenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
Na podstawie art.237 ⁴ Ustawy z dnia  26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz.U z 2016r. poz. 1666 z późn.zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  ( Dz.U. Nr 109, poz.719) w związku z art. 30 ust. 2.pkt.3  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz.446 j.t.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
Wdrażam Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie przy pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2

1.    Zobowiązuje wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie do przestrzegania postanowień Instrukcji.
2.    Funkcję koordynacyjną związaną z wdrożeniem i przestrzeganiem postanowień Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego powierzam Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina.

§ 3
Traci moc Zarządzenie NR 00501.310.2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 października 2012r. w sprawie wdrożenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.