ZARZĄDZENIE NR 00501.54.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Mosinie

ZARZĄDZENIE 
NR 00501.54.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie określenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Mosinie      

Na podstawie art. 8 ust. 2  ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:  

§ 1.  

Wprowadzam Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Mosinie, określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu.  

§ 2.  

Traci moc Zarządzenie nr 00501.328.2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie określenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń  Socjalnych  
w Urzędzie Miejskim w Mosinie.  

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.