Zarządzenie Nr 00501.70.2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 00501.70.2017
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 31 maja 2017 r.
 
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2017
 
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935) oraz §14 pkt 2 uchwały Nr XLII/441/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 65.497,00 zł, tj. do kwoty 126.751.146,92 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
 
§ 2.
 
Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 65.497,00 zł, tj. do kwoty 141.662.320,86 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
 
§ 3.
 
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Załączniki:

U z a s a d n i e n i e
 
1.     Dochody:
Łączne zwiększenie dochodów wynosi 65.497,00 zł.
 
2.     Wydatki:
Łączne zwiększenie wydatków wynosi 65.497,00 zł.