Zarządzenie nr FB.00501.97.2017.EW Mosina z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr FB.00501.97.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej    

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz §17 ust. 1 oraz Uchwały Nr XL/396/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r. zarządzam, co następuję:  

§1.

 Powołuję komisje konkursowe w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert realizowanych w oparciu o Roczny program współpracy, w następujących zakresach:  
1. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w składzie:
1) Julia Olejniczak- Kowalska,        
2) Ewelina Waligórska,
3) Justyna Kaczmarczyk,
4) Karolina Adamczyk- Pięta;
2. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej
w składzie:
1) Julia Olejniczak- Kowalska,        
2) Ewelina Waligórska,
3) Justyna Kaczmarczyk,
4) Karolina Adamczyk- Pięta.    

§2.    

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.       


Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś