Zarządzenie nr FB.00501.99.2017.EW z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonego na realizację zadań

Zarządzenie  nr FB.00501.99.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 sierpnia 2017 r.  
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych w 2017 roku.  

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/396/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1. Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w następujących zakresach:
1)     pomocy społecznej,
2)     ochrony przeciwpożarowej.
2. Środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2017 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś                                   

 

Załącznik
do Zarządzenia nr FB.00501.99.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 sierpnia 2017 r.
 

 § 1.

W konkursie z zakresu pomocy społecznej nie złożono żadnej oferty w związku  powyższym konkurs nie został rozstrzygnięty.  

§ 2.  

W konkursie z zakresu ochrony przeciwpożarowej przyznano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadania publicznego: „Szkolenie Młodzieżowych Drużyn pożarniczych z terenu Gminy Mosina".