Zarządzenie Nr OP.00501.105.2017 w sprawie wyprawki szkolnej

Zarządzenie Nr OP.00501.105.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
w roku szkolnym 2017/2018  

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) oraz § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. poz.1457).   zarządzam, co następuje:  
§ 1. Ustalam, że termin składania wniosków do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna", upływa w dniu 14 września 2017 r.  
§ 2. Listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, dyrektor szkoły przekazuje Burmistrzowi Gminy Mosina w terminie do 18 września 2017 r.  
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół w Gminie Mosina oraz Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Mosinie.  
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.