ZARZĄDZENIE Nr OP.00501.107.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie potwierdzenia zajmowania stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku

ZARZĄDZENIE Nr OP.00501.107.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 sierpnia 2017 r.  
w sprawie potwierdzenia zajmowania stanowiskadyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinkuprzez dyrektora Zespołu Szkół w Rogalinku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w zw. z art. 5 ust. 7 pkt. 5, art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) oraz art. 250 ustawy z dnia 14 grudnia - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) zarządzam, co następuje:
§ 1 1.Potwierdza się, że Dyrektor dotychczasowego Zespołu Szkół w Rogalinku Pani Monika Szufnarowska będzie pełniła od dnia 1 września 2017 r. funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku.
2. Dyrektor, o którym mowa w ust. 1 pełni tą funkcję do końca okresu, na jaki powierzono stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Rogalinku - tj. do dnia 31 sierpnia 2021 roku.
§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.