Zarządzenie nr FB.00501.111.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr FB 00501.367.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zasad centralizacji rozlicz

Zarządzenie nr  FB.00501.111.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 sierpnia 2017r.
 
zmieniające Zarządzenie Nr FB 00501.367.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 02 grudnia 2016r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Vat w Gminie Mosina i jej jednostkach  organizacyjnych
 
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446,1579 i 1948 oraz z 2017r.  poz.730 i 935 ) w związku z art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej lub od państw członkowskich europejskiego Porozumienia o wolnym handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz.1454 i 1948 ) oraz w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015r. ( C-276/14) , a także w związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015r. (sygn. akt I FPS 4/15) zarządza się co następuje:

§1.  Załącznik do Zarządzenia Nr FB.00501.367.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 02 grudnia 2016r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Vat w Gminie Mosina i jej jednostkach organizacyjnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia
 
Załącznik do Zarządzenia Nr FB.00501.111.2017r.
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 sierpnia 2017r.
 
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mosina
Lp.
Nazwa pełna jednostki
Nazwa skrócona jednostki
Adres
 
1.
Urząd Miejski w Mosinie
UM
62-050 Mosina
Pl.20 Października 1
2.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
OPS
62-050 Mosina
ul. Dworcowa 4
3.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie
OSiR
62-050 Mosina
ul. Szkolna 1
4.
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach
SPD
Daszewice  ul. Szkolna 16 61-160 Poznań
5.
Zespół Szkół w Krośnie-Szkoła Podstawowa im.15 Pułku Ułanów Poznańskich
ZSK
Krosno ul. Główna 43
62-050 Mosina
6.
Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie
SPR-n
62-022 Rogalin ul. Poznańska 8
7.
Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku
SPR-k
62-022 Rogalinek ul. Poznańska 19
8.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie
SP2
62-050 Mosina ul. Sowiniecka 75
9.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
SP1
62-050 Mosina ul. Szkolna 1
10.
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach
SPC
Czapury ul. Poznańska 78 Poznań
11.
Szkoła Podstawowa „Pod Lipami" w Krosinku
SPK
Krosinko ul. Wiejska 43 62-050 Mosina
12.
Szkoła Podstawowa w Pecnej
SPP
62-050 Pecna ul. Szkolna 19 oraz ul. Główna 20
13.
Przedszkole nr 2 "Wesołe Skrzaty" w Mosinie
P2
62-050 Mosina ul.Powst.Wlkp.1
14.
Przedszkole nr 3 integracyjne w Mosinie
P3
62-050 Mosina ul. Topolowa 6
15.
Przedszkole nr 4 w Mosinie
P4
62-050 Mosina ul. Kasprowicza 28
16.
Przedszkole w Wiórku
PW
Wiórek ul. Szkolna 11 61-160 Poznań
 
§2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2017r.