Zarządzenie Nr GG.00501.113.2017.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 września 2017 r. w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej na zbycie lub na dzierżawę nieruchomości stanowiących

Zarządzenie Nr GG.00501.113.2017.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 września 2017 r.

w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej na zbycie lub na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) oraz art. 37 ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 j.t.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wyznaczam na Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, następujące osoby:
1. Piotr Sternal- przewodniczący
2. Przemysław Mieloch- członek
3. Anna Sobkowiak- członek
4. Rozalia Skrzypczak- członek
5. Beata Tomczak- Taisner- członek
6. Agata Wencel- Socha- członek
7. Katarzyna Frydrychowicz- członek
§ 2.
Komisja Przetargowa przeprowadza przetargi na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 j.t.).
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
§ 5.
Traci moc zarządzenie nr GG.00501.220.2016.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 stycznia 2016 r.