Zarządzenie nr FB.00501.120.2017.EW z dnia 22 września 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej w 2

Zarządzenie  nr FB.00501.120.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 września 2017 r. 
 w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku.  

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.[1]), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.[2]) oraz Uchwały Nr XL/396/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1.   Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej.

2.    W wyniku konkursu przyznano dotację w wysokości 2 000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Augustyna w Czapurach na realizację zadania publicznego: „Pomoc żywnościowa dla ubogich rodzin".

3. Środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) na realizację wydatków znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2017 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś 
                         

[1] [1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579, 1948 oraz z 2017 r., poz. 730 i 935. [2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, 1984, 2260 oraz z 2017 r., poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.