ZARZĄDZENIE nr OP.00501.122.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24.09.2016 r. W sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimn

ZARZĄDZENIE nr OP.00501.122.2017

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 24.09.2016 r.
    W sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz uchwały Nr VIII/46/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2007 r.w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/113/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2015 r., zarządza się, co następuje: 
§ 1   
Powołuje się komisje opiniującą wnioski o przyznanie stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina w następującym składzie:
a) Anna Balcerek-Kałek -Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu - przewodnicząca,
b) Małgorzata Kaptur, Michał Kleiber -członkowie reprezentujący Komisję Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie,
c) przedstawiciele szkół wnioskodawców:
- Ewa Agnieszka Szymańska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie,
- Alicja Trybus - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie,
d) Roman Kolankiewicz -przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie - sekretarz Komisji.  
§ 2
Na termin posiedzenia komisji wyznacza się dzień 26 września 2017 r., godz. 16:30. Miejsce - Urząd Miejski w Mosinie sala 20.   
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.  
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.