Podstawy prawne działania Burmistrza Gminy Mosina

Najważniejsze akty prawne:

Zadania Burmistrza:

Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań burmistrza należy w szczególności:

  1. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;
  2. opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
  3. określanie sposobu wykonywania uchwał;
  4. gospodarowanie mieniem komunalnym;
  5. wykonywanie budżetu;
  6. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Mosinie. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mosinie, nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.