Zarządzenie BG MosinaNr OŚ.00501.124.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4.10.2017 r.

 

Zarządzenie Nr OŚ.00501.124.2017

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 4.10.2017 r.

 

zmieniające zarządzanie w sprawie powołania Zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za szkody w uprawach i płodach rolnych z wniosku właściciela gruntu rolnego oraz ustalenia regulaminu mediacji.

 

Na postawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Burmistrza Gminy Mosina Nr OŚ.00501.116.2017 z dnia 12 września 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za szkody w uprawach i płodach rolnych z wniosku właściciela gruntu rolnego oraz ustalenia regulaminu mediacji w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 „ 1) Przewodniczący – Przemysław Mieloch – Zastępca Burmistrza Gminy Mosina”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.