Zarządzenie Nr BG.00501.140.2017 r. z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie

Zarządzenie Nr BG. 00501.140.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 listopada  2017r.
 
 
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
Na podstawie art. 33  ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz § 15 Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Mosinie zarządzam co następuje:
§ 1
 
Ustala się dzień 22 grudnia 2017r. ( piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie w zamian za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017r.  ( sobota).
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.