Zarządzenie Nr BG.00501.141.2017 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika i Zastępcy Kierownika Urzę

Zarządzenie nr BG.00501.141.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 listopada 2017r.
 
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
 
Na podstawie art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2064 ) oraz art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017r., poz. 1875) zarządzam co następuje:
 
§ 1
1.    Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pełniącemu obowiązki przy uroczystych formach przyjmowania oświadczeń
o wstąpieniu w związek małżeński i jubileuszy przyznaję ekwiwalent pieniężny
z tytułu zakupu reprezentacyjnego ubioru służbowego z własnych środków i jego konserwacji w wysokości 1500,00 zł. na osobę.
2.    Na reprezentacyjny ubiór służbowy, o którym mowa w ust.1 składa się kostium dwuczęściowy wizytowy, bluzka lub zamiennie sukienka wizytowa (opatrzone herbem Gminy)  oraz obuwie.
3.    Przewidywany okres użytkowania wynosi  2 lata.
 
 
§ 2
Ekwiwalent będzie wypłacany w okresach dwuletnich w terminie do 31 grudnia każdego dwuletniego okresu.
 
§ 3
  1. Osoby korzystające z ubioru służbowego zobowiązane są do utrzymania
    go w nienagannym i schludnym stanie.
  2. Osoby, którym został przyznany ekwiwalent pieniężny na zakup odzieży zobowiązane są do jej noszenia w czasie zawierania związku małżeńskiego w celu podkreślenia jego uroczystej formy.
§ 4
  1. Osoba, która otrzymała ekwiwalent pieniężny zobowiązana jest w razie rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika do zwrotu ekwiwalentu w wysokości proporcjonalnie pomniejszonej o współczynnik obliczany na podstawie liczby przepracowanych miesięcy.
  2. Za współczynnik, o którym mowa w pkt. 1 przyjmuje się 1/24 wartości przyznanego ekwiwalentu za każdy przepracowany miesiąc.
 
§ 5
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.