Zarządzenie Nr BZPE.00501.142.2017.KL z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt

ZARZĄDZENIE NR BZPE.00501.142.2017.KL
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu p.n. ,,Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni miejskiej" ubiegającego się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w ramach konkursu nr POIS.2.5/3/2016.