Zarządzenie Nr OŚ.00501.148.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17.11.2017 r.

 

 

Zarządzenie Nr OŚ.00501.148.2017

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 17.11.2017 r.

 

 

w sprawie powołania Zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za szkody w uprawach i płodach rolnych z wniosku Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 86 „Sokół”

 

Na postawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Zespół mediacyjny w składzie:

1)      Przewodniczący – Jerzy Ryś – Burmistrz Gminy Mosina,

2)      Członek – Danuta Sobańska – pracownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie,

3)      Członek – Zygmunt Kmiecik - Radca prawny,

4)      Członek – Emilia Kurkiewicz – przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego,

5)      Członek – Zenon Słupiński – przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

 

§ 2

Mediacje odbędą się w dniu 24 listopada 2017 r. o godz. 8.30 w Urzędzie Miejskim w Mosinie, plac 20 Października 1, sala nr 110.

§ 3

Ustalam Regulamin mediacji, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa – Danucie Sobańskiej.

                                                                   § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


REGULAMIN MEDIACJI

 

Zakres obowiązana regulaminu

 

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do mediacji prowadzonych w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu między dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego a właścicielem lub posiadaczem gruntu o wysokość wynagrodzenia za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzynę leśną.

 

Podstawa prawna

 

Art. 47 ust. 2 ustawy Prawo łowieckie ( Dz. U z 2017  r., poz. 1295  z późn. zm.),

Art. 67-72 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257).

 

Zasady prowadzenia mediacji

§ 1

1.       Mediacje prowadzone są na wniosek właściciela lub posiadacza grunty i dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.

2.       W przypadku, gdy wniosek nie został podpisany przez obie strony, właściwy organ zwraca się do strony, która nie podpisała wniosku z zapytaniem czy wyraża zgodę na polubowne rozstrzygnięcie sporu.

3.       W przypadku, gdy jedna ze stron nie wyrazi zgodny na prowadzenie mediacji lub braku jej wypowiedzi w tej sprawie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

4.       Mediacje mają charakter niejawny.

§ 2

1.       Po otwarciu posiedzenia przewodniczący zespołu wyznacza protokolanta, przyjmuje od stron ustne oświadczenie do protokołu o przyjęciu do wiadomości regulaminu mediacji i odczytuje wniosek o polubowne rozstrzygnięcie sporu.

2.       Przewodniczący udziela głosu stronie, która wniosła o przeprowadzenie mediacji jako pierwsza, a następnie udziela głosu drugiej stronie.

3.       Przewodniczący ustala czy stanowiska stron są wzajemnie zrozumiałe, przedstawia możliwe warianty polubownego załatwienia sporu i zarządza dyskusję.

    § 3

1.         Mediacje prowadzi przewodniczący, który ustala kolejność wypowiedzi, udziela głosu oraz uprawniony jest do odebrania głosu, jeżeli przemawiający go nadużywa.

 


2.         Przewodniczący może upomnieć osobę, która narusza powagę, spokój lub porządek mediacji, a po bezskutecznym upomnieniu, wyprosić z posiedzenia.

 

 

§ 4

Z posiedzenia komisji spisuje się protokół na zasadach określonych w przepisach art. 67-72 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

§ 5

1.    Po zakończeniu dyskusji:

1)      W przypadku dojścia stron do porozumienia w sprawie polubownego załatwienia sporu w protokole wpisuje się informację o polubownym załatwieniu sporu w postaci zgodnego oświadczenia stron (ugody).

2)      W przypadku braku porozumienia stron w sprawie polubownego załatwienia sporu w protokole stwierdza się, że nie doszło do polubownego załatwienia sporu pomiędzy stronami.

2.       Protokół podpisują wszystkie obecne na posiedzeniu strony oraz wszyscy członkowie Zespołu mediacyjnego obecni na posiedzeniu Zespołu. W przypadku odmowy podpisu protokołu przez uczestnika mediacji w protokole czyni się stosowną adnotację, o ile to możliwe z podaniem przyczyn odmowy podpisu.